Om föreningen

Kutans samfällighetsförening ligger i Önnered. Bostadsområdet består av 261 radhus av tre olika typer. Dels tvåvåningshus om 115 resp 84 kvadratmeter, dels enplans atriumhus om 115 kvadratmeter. De flesta hus är friköpta. Ett mindre antal av husen ägs av Egnahemsbolaget i Göteborg och hyrs ut. Samfälligheten äger flera byggnader i området. Två av dessa innehåller tvättstugor som får nyttjas av alla som bor i området. Sedan finns det även en  kvartersstuga som kan hyras för barnkalas och privata fester. Storrummet i stugan har också använts för småbarnsverksamhet på dagtid och motionsgymnastik, dans m.m. på kvällstid. Lekplats finns i anslutning till kvartersstugan.

Parkeringar tillhörande fastigheterna finns i direkt anslutning till gatorna nära varje gränd. Ett stort antal extraplatser finns också som hyrs ut till boende i Samfälligheten.

Informationbroschyr till dig som bor på Tanneskär eller Kupeskärskatan finns att läsa här

ADMINISTRATION

Med samfällighetens administration avses bokföring, ekonomiska transaktioner som inkassering av samfällighetsavgift och betalning av fakturor samt utskrift och distribution av utskick och dylikt.

Revisorsringen som vi har anlitat under flera år har blivit uppköpta utav Nabo och därmed så sker debitering av samfällighetsavgiften nu via Nabo istället för som tidigare Revisorsringen. Kontaktupgifter till Jenny och Nabo finns i Nabos egen portal. 

AVLOPP

Reparation av fel som uppstår i avloppsstammen under huset bekostas av samfälligheten, medan åtgärder av fel i den egna fastigheten bekostas av fastighetsägaren, d.v.s. du själv om du äger huset och Egnahemsbolaget om du är hyresgäst. Vid tveksamhet i samband med felanmälan kontakta gärna någon i styrelsen.

BILTRAFIK

Bilkörning på gränderna gäller endast för i- och urlastning. Bilreparationer, biltvätt och parkering är förbjudna i gränderna.

På våra lokala gator är högsta rekommenderade hastighet 30 km/tim. Den tid man sparar på att köra fortare kan räknas i sekunder. Trots det har vi tvingats bygga dyra fartdämpande vägbulor. På gatorna är det dessutom parkeringsförbud.

Du som bor här - visa hänsyn mot dig själv och dina grannar genom att respektera dessa bestämmelser.

BYGGLOV

Det krävs normalt bygglov för alla om- och tillbyggnader. Ett undantag är de entréverandor som byggts på vissa fastigheter. Generellt bygglov har erhållits för en verandatyp.

EGNAHEMSBOLAGET

I området finns ett fåtal fastigheter som ägs av Egnahemsbolaget och hyrs ut med hyresavtal.

ENTREPRENÖRER

    • Yttre underhåll av gemensamma grönytor, parkeringar, vägar och belysningar köps på avtalsbasis av RBAB. Vinterväghållning (snöröjning, sandning mm) i gränder och på samfällighetens vägar och parkeringar ingår i skötselavtalet med RBAB.

    • Administration av samfälligheten köps på avtalsbasis från NABO, som köpt upp Revisorsringen. 

FELANMÄLAN

Avlopp Se Avlopp högre upp.

Stuprör Kontakta styrelsen via mail. Hängrännor är varje hushålls ansvar. 

Kvartersstugan Kontakta någon i Fritidsföreningen via mail på kutan.fritid@gmail.com

Maskiner i tvättstugor Instruktioner finns i respektive tvättstuga.

FLYTTNING

Om du som är husägare flyttar ber vi dig meddela styrelsen din nya adress. Lämna samtidigt namnet på den nya ägaren så att de kan få sin post från samfälligheten. Kom också ihåg att lämna över den elektroniska bokningsbrickan för tvättstugan till den nya ägaren. Kontakta även info@kutan.se angående hur många extra parkeringar du hyr. Vill du ha uppgifter om vatten och parkeringsel, kontakta vår kassör. Till sist informera de nya ägarna om Kutans hemsida och att vi även finns på Facebook.

Glöm heller inte att anmäla din flytt till Nabo https://portal.nabo.se/kundportal/login

Fyrverkerier 

Det är inte tillåtet att skjuta fyrverkerier inom samfällighetens område.
Anledningen är att fyrverkerier medför olägenheter både för djur och människor, samt att fyrverkeripjäser som hamnar fel, kan innebära en risk för brand om en sådan pjäs exploderar i närheten av en trävägg eller ett plank.

Föreningsstämman 2023 fattade därför beslut om att all användning av fyrverkeripjäser inom samfällighetens område är förbjuden.

Vidare avråder styrelsen starkt ifrån att fyrverkerier avfyras på Tanne- och Kupeskärsgatorna av samma skäl eftersom ovanstående beskrivna olägenhet och risker, blir desamma som inom området. Dessutom ökar risken för skador på bilar på samfällighetens parkeringar.
Om man vill avfyra fyrverkerier i närområdet är utsiktberget mellan de västra ändarna av Kupe- och Tanneskärsgatorna en lämpligare avfyrningsplats.

GROVSOPOR

Alla fastigheter tilldelats frikort för grovavfall.

På Högsbo återvinningscentral kan man året om lämna såväl miljöfarligt avfall som storsopor. Adress: A Odhners Gata 19, Öppettider: mån-fre 7–19
lör-sön 9–17, 

HUSVAGNSPARKERING

Uppställningsplatser för husvagnar finns att hyra på parkeringsplatsen vid Kupeskärsgatan 116-126, G-fältet. Kontakta info@kutan.se angående extra parkeringsplatser.

Hyrestagare av ”husvagnsparkeringarna” på G-fältet har under perioden 1/9 – 30/4 möjlighet att hyra ut sin p-plats i andra hand för exempelvis båtkärror. Hyreskostnaden för en andrahandsplats skall ligga på samma nivå som den av samfälligheten satta månadskostnaden.

Sägs en ”husvagnsplats” upp av den primära hyrestagaren, samtidigt som platsen är uthyrd i andra hand har andrahands-hyrestagaren rätt att behålla platsen t o m den 30/4 innevarande period. Avgiften för överskjutande tid betalas då direkt till Kutans samfällighetsförening av andrahands-hyrestagaren.

 

HUSÄGARANSVAR

Varje husägare ser till att det är prydligt och ansat kring fastigheten. Inga parkerade bilar vid entréer är tillåtna. 

För hyreslägenheterna har Egnahemsbolaget ansvaret för skötseln.

KABEL-TV

Föreningen är ansluten till digital kabel-TV via Telenor. Månadsavgiften för Tv Bas  är inkluderad i samfällighetsavgiften. Inkluderat är även Telenor stream som ingår i alla Telenors Tv utbud.

Innan eventuell felanmälan till din leverantör,  tänk på att först kontrollera med grannarna så att det verkligen är kabel-tv:n och inte den egna tv-mottagaren som är felaktig. I det senare fallet debiteras du som ringer för utryckningskostnaden. Styrelsen ansvarar inte för felanmälningar gällande kabel-TV eller bredbandsuppkoppling. 

KVARTERSSTUGA

Samfälligheten äger en kvartersstuga som drivs av fritidsföreningen och kan användas för diverse olika aktiviteter. Stugan hyrs också ut till boende i området för fester och liknande.  

I stugan finns stor möteslokal med stolar och bord, kök med porslin etc.

För kontakt angående uthyrning eller andra frågor gällande lokalen KUTAN, vänligen maila Fritidsföreningen till: kutan.fritid@gmail.com.

LAMPBYTEN

Fastighetsägarna ansvarar själva för kontroll av belysning och lampbyten på gränderna (lampor på radhusens förråd och atriumhusens entréer). Det är viktigt att dessa är i funktion eftersom de tillhör områdets allmänbelysning. Elförbrukningen belastar samfälligheten och inte den enskilda fastigheten.

RBAB ansvarar för att belysningen fungerar på parkeringsplatser och samfällighetens gångvägar, enligt avtal.

LUFTVÄRMEPUMP

Montering av luftvärmepump ska ske enligt kommunen och miljöförvaltningens regler. Placera pumpen så att ljudet inte stör dina grannar.  Vid montering på husgaveln ska det gå att komma åt med gräsklippare. Skicka gärna kort till styrelsen var du tänkt sätta den. 

MOTIONER

Motioner måste vara inlämnade till styrelsen senast under februari för att hinna tas med i budget och behandlas till nästkommande årsstämma.

MOTORVÄRMARUTTAG

Se fliken Info Zaptec och Garo för info samt ta del av användarhandboken för motorvärmaren.

MÅLNING

Husen skall vara målade i färgerna rött, vitt och svart. Den röda färgen ska målas i färgbeteckning BY-43. Den som önskar måla i avvikande färg måste söka lov hos stadsbyggnadskontoret.

De ytterväggar som skall målas av dig som husägare är din fastighets väggar oavsett om de ligger inne hos grannen eller ej.

PARKERING

Till varje privatägd fastighet hör en parkeringsplats.  Om de som bor i fastigheten har mer än en bil kan ytterligare platser i mån av tillgång erhållas via styrelsen. Hyresgästerna hyr parkeringsplatser genom Egnahemsbolaget. Parkering är endast tillåten på markerade platser. I gränderna och vid kvarterslokalen Kutan är det parkeringsförbud. "Lappning" av felparkerade bilar sköts av Innovativ Parkering. 

För hantverkare som utför arbete för dig så finns det gästkort för att under kortare tid kunna parkera i gränden. Utlåning av dessa kräver en deposition på 500 kr. Samtliga medlemmar i styrelsen har kort att låna ut. Kontakta oss i styrelsen några dagar innan hantverkarna kommer för att vara säker på att det finns kort lediga.  

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN KUTAN

Föreningen omfattar 261 bostadsfastigheter varav de flesta är privatägda och ett fåtal ägs av Egnahemsbolaget och hyrs ut. Föreningen förvaltar gemensamma tillgångar som två tvättstugor, en kvartersstuga, central-TV-anläggning, yttre belysning, fastigheternas häng- och stuprännor, parkeringsplatser, gränder, lekplatser och sandlådor, vissa gångvägar samt grönytor och planteringar.

Föreningens medlemmar utser en styrelse som handlägger de löpande förvaltningsfrågorna. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsen väljs på årsstämman. 

Post till styrelsen (motioner, förslag etc.) kan lämnas till valfri medlem i styrelsen. Motioner måste vara inlämnade senast under februari månad (se rubriken Motioner).

SANDNING

Varje fastighetsägare är själv ansvarig för halkbekämpning utanför den egna fastigheten. Se även rubriken Snöskottning.

SKÖTSELAVTAL

Avtal om skötsel av samfällighetens gemensamma ytor och växtlighet har tecknats med RBAB. Städning och finputsning ingår inte i avtalet utan får skötas av fastighetsägarna i den omfattning man själva bedömer nödvändigt.

SNÖSKOTTNING

Samfälligheten tecknar avtal med någon entreprenör för vinterväghållning av de gemensamma ytorna, vägar, parkeringar och gränder. För närvarande har vi avtal med RBAB.

Varje fastighetsägare är ansvarig för att förebygga halkolyckor inom egen fastighet och i gränden i direkt anslutning till den egna fastigheten.

SOPHANTERING

Hushållssopor skall sorteras i grupperna:

Tidningar, papp och wellpapp, metall, plast, glas och batterier för återvinning som lämnas i återvinningsstationen i början av Tanneskärs- Kupeskärsgatorna. Se Återvinning nedan för mer information. 

Komposterbart hushållsavfall separeras från övriga hushållsopor men båda grupperna lämnas i för ändamålet avsedda så kallade moloker. Samfälligheten tillhandahåller speciella påsar för komposterbart avfall för att underlätta hanteringen. Påsarna återfinns i tvättstugorna. Meddela gärna styrelsen om ni märker att påsarna börjar ta slut, 

STEGAR

Stegarna på gavlarna är inte godkända för yrkesfolk. Stegarna är snart 50 år och händer det en olycka vid klättring på stegarna är det den fastighetsägare vars fastighet som stegen sitter på som är ensam ansvarig för stegen. Stegen tillhör inte samfälligheten.

STUPRÖR

Dessa tillhör samfälligheten. Vid fel kontakta styrelsen. Hängrännorna som tillhör husen är varje hushålls ansvar. 

TAK

Taken ingår ej i samfälligheten utan ägs och underhålls av respektive fastighetsägare.

TILLBYGGNADER

Varje fastighetsägare ansvarar själv för att erforderliga tillstånd införskaffas för ev. tillbyggnader. Tillbyggnad får ej inkopplas till värmesystemet. Om tillbyggnad innebär utökad boyta måste separat uppvärmning installeras, t ex elvärme.

TRÄD

Det är inte tillåtet att fälla träd som växer på samfällighetens mark utan medgivande från styrelsen.

TVÄTTSTUGOR

I området finns två tvättstugor med tre respektive två tvättmaskiner, tre torkrum, torktumlare och stenmangel. 

Regler för bokning och användning finns uppsatta i respektive tvättstuga. Felanmälan av maskiner görs enligt anslagen instruktion i tvättstugorna.

Det är även möjligt att boka tvättid online.  Länk för boende och bokning via datorn: https://cshub.epr-apps.com/S0143BrfKutan

Har ni inte inlogg och lösenord sedan tidigare, hör av er till info@kutan.se 

Fakturering för tvätt kommer specificerad på samfällighetsavin.

Tvättstugan på Kupeskärsgatan 47

Tvättid 4 timmar inkl torkning = 75 kr 

Tvättstugan på Tanneskärsgatan 185

Tvättid 4 timmar inkl torkning = 75 kr

 

VATTENLÄCKAGE

Varje fastighet har en avstängning för inkommande vatten. För tvåplanshusen finns den i krypgrunden under respektive lägenhet. I atriumhusen finns den i varmförrådet oftast direkt innanför ytterdörren dit.

ÅTERVINNING

En återvinningsstation för bl a glas finns där Tanneskärs- och Kupeskärs-gatorna börjar. Där finns också behållare för tidningar, papp och wellpapp, metall, plast och uttjänta batterier. Kartonger skall slås ihop innan man slänger dem i dessa behållare. Är det fullt i behållarna? Vänta med att återvinna ditt avfall tills det finns plats i behållarna, avfallet ska ej läggas på marken vid återvinningsstationen. Information om hur man begär extra tömning finns vid återvinningsstationen.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.