Om föreningen

Kutans samfällighetsförening ligger i Önnered. Bostadsområdet består av 261 radhus av tre olika typer. Dels tvåvåningshus om 115 resp 84 kvadratmeter, dels enplans atriumhus om 115 kvadratmeter. De flesta hus är friköpta. Ett mindre antal av husen ägs av Egnahemsbolaget i Göteborg och hyrs ut. Samfälligheten äger flera byggnader i området. Två av dessa innehåller tvättstugor som får nyttjas av alla som bor i området. Sedan finns det även en  kvartersstuga som kan hyras för barnkalas och privata fester. Storrummet i stugan har också använts för småbarnsverksamhet på dagtid och motionsgymnastik, dans m.m. på kvällstid. Lekplats finns i anslutning till kvartersstugan.

Parkeringar tillhörande fastigheterna finns i direkt anslutning till gatorna nära varje gränd. Ett stort antal extraplatser finns också som hyrs ut till boende i Samfälligheten.

Informationsblad till de boende i området finns under fliken Dokument.

ADMINISTRATION

Med samfällighetens administration avses bokföring, ekonomiska transaktioner som inkassering av samfällighetsavgift och betalning av fakturor samt utskrift och distribution av utskick och dylikt. Administrationen köps för närvarande från Revisorsringen Distansgatan 2
421 74 Västra Frölunda Telefon: 031-7098590 Mail: info@revisorsringen.se

AVLOPP

Reparation av fel som uppstår i avloppsstammen under huset bekostas av samfälligheten, medan åtgärder av fel i den egna fastigheten bekostas av fastighetsägaren, d.v.s. du själv om du äger huset och Egnahemsbolaget om du är hyresgäst. Vid tveksamhet i samband med felanmälan kontakta gärna någon i styrelsen.

BILTRAFIK

Bilkörning på gränderna gäller endast för i- och urlastning. Bilreparationer, biltvätt och parkering är förbjudna i gränderna.

På våra lokala gator är högsta rekommenderade hastighet 30 km/tim. Den tid man sparar på att köra fortare kan räknas i sekunder. Trots det har vi tvingats bygga dyra fartdämpande vägbulor. På gatorna är det dessutom parkeringsförbud.

Du som bor här - visa hänsyn mot dig själv och dina grannar genom att respektera dessa bestämmelser.

BYGGLOV

Det krävs normalt bygglov för alla om- och tillbyggnader. Ett undantag är de entréverandor som byggts på vissa fastigheter. Generellt bygglov har erhållits för en verandatyp.

DISKMASKINER

Diskmaskiner skall kopplas antingen till varmvatten eller kallvatten. Inkoppling till blandaren får aldrig göras. Man riskerar då att varmvatten strömmar över i kallvattenledningen eller tvärtom.

EGNAHEMSBOLAGET

I området finns ett fåtal fastigheter som ägs av Egnahemsbolaget och hyrs ut med hyresavtal.

ENTREPRENÖRER

  • Yttre underhåll av gemensamma grönytor, parkeringar, vägar och belysningar köps på avtalsbasis av RBAB. Vinterväghållning (snöröjning, sandning mm) i gränder och på samfällighetens vägar och parkeringar ingår i skötselavtalet med RBAB.

  • Administration av samfälligheten köps på avtalsbasis från Revisorsringen, Distansgatan 2, 421 74 Västra Frölunda.

  • Sophämtning köps från IL Recycling i Göteborg.

FELANMÄLAN

Avlopp Se Avlopp högre upp.

Stuprör Kontakta styrelsen via mail.

Kvartersstugan Kontakta någon i Fritidsföreningen via mail.

Maskiner i tvättstugor Instruktioner finns i respektive tvättstuga.

FLYTTNING

Om du som är husägare flyttar ber vi dig meddela styrelsen din nya adress. Lämna samtidigt namnet på den nya ägaren så att de kan få sin post från samfälligheten. Kom också ihåg att lämna över den elektroniska bokningsbrickan för tvättstugan till den nya ägaren. Kontakta även Sebastian De Souza angående hur många extra parkeringar du hyr. Vill du ha uppgifter om vatten och parkeringsel, kontakta vår kassör. Till sist informera de nya ägarna om Kutans hemsida.

GROVSOPOR

Eftersom alla fastigheter tilldelats frikort för grovavfall, kommer grovsopor INTE att hämtas i fortsättningen.

På Högsbo miljöstation kan man året om lämna såväl miljöfarligt avfall som storsopor. Adress: A Odhners Gata 19, Öppettider: mån-fre 7–19
lör-sön 9–17, 

HUSVAGNSPARKERING

Uppställningsplatser för husvagnar finns att hyra på parkeringsplatsen vid Kupeskärsgatan 116-126. Kontakta Sebastian De Souza angående extra parkeringsplatser. 

HUSÄGARANSVAR

Varje husägare ser till att det är prydligt och ansat kring fastigheten. Inga parkerade bilar vid entréer är tillåtna.

För hyreslägenheterna har Egnahemsbolaget ansvaret för skötseln.

KABEL-TV

Föreningen är ansluten till digital kabel-TV. Månadsavgiften för det digitala basutbudet är inkluderad i samfällighetsavgiften.

Innan eventuell felanmälan, tänk på att först kontrollera med grannarna så att det verkligen är kabel-tv:n och inte den egna tv-mottagaren som är felaktig. I det senare fallet debiteras du som ringer för utryckningskostnaden.

KVARTERSSTUGA

Samfälligheten äger en kvartersstuga som drivs av fritidsföreningen och kan användas för diverse olika aktiviteter. Stugan hyrs också ut till boende i området för fester och liknande.  

I stugan finns stor möteslokal med stolar och bord, kök med porslin etc.

För kontakt angående uthyrning eller andra frågor gällande lokalen KUTAN, vänligen maila Fritidsföreningen via mail: kutan.fritid@gmail.com.

OBS! I enlighet med restriktioner pga Covid-19 är uthyrningen av kvarterslokalen Kutan för tillfället stängd. Fritidsföreningen Kutan återkommer med information när den öppnar igen. Befintliga bokningar kommer avbokas så länge som restriktionerna gäller. 

LAMPBYTEN

Fastighetsägarna ansvarar själva för kontroll av belysning och lampbyten på gränderna (lampor på radhusens förråd och atriumhusens entréer). Det är viktigt att dessa är i funktion eftersom de tillhör områdets allmänbelysning. Elförbrukningen belastar samfälligheten och inte den enskilda fastigheten.

RBAB ansvarar för att belysningen fungerar på parkeringsplatser och samfällighetens gångvägar, enligt avtal.

LUFTVÄRMEPUMP

Montering av luftvärmepump ska ske enligt kommunen och miljöförvaltningens regler. Placera pumpen så att ljudet inte stör dina grannar.  Vid montering på husgaveln ska det gå att komma åt med gräsklippare. Skicka gärna kort till styrelsen var du tänkt sätta den. 

MOTIONER

Motioner måste vara inlämnade till styrelsen senast under februari för att hinna tas med i budget och behandlas till nästkommande årsstämma.

MOTORVÄRMARUTTAG

Eluttag finns nu installerat/förberett till varje fastighet. Man köper en insats från GARO och den installeras av behörig elektriker i P-stolpen. Kontakta styrelsen om ni önskar detta. Stolpen skall också registreras i nätverket för telefon- och datorstyrning. Individuell mätning av förbrukningen sker och kommer specificerad på samfällighetsavin.

Styrelsen rekommenderar att inte lämna kvar kabeln i uttaget när bilen är frånkopplad.

Se fliken Dokument för att läsa användarhandboken för motorvärmaren.

MÅLNING

Husen skall vara målade i färgerna rött, vitt och svart. Den som önskar måla i avvikande färg måste söka lov hos stadsbyggnadskontoret.

De ytterväggar som skall målas av dig som husägare är din fastighets väggar oavsett om de ligger inne hos grannen eller ej.

PARKERING

Till varje privatägd fastighet hör en parkeringsplats.  Om de som bor i fastigheten har mer än en bil kan ytterligare platser i mån av tillgång erhållas via styrelsen genom Sebastian De Souza. Hyresgästerna hyr parkeringsplatser genom Egnahemsbolaget. Parkering är endast tillåten på markerade platser. I gränderna och vid kvarterslokalen Kutan är det parkeringsförbud. "Lappning" av felparkerade bilar sköts av Innovativ Parkering. 

För hantverkare som utför arbete för dig så finns det gästkort för att under kortare tid kunna parkera i gränden. Utlåning av dessa kräver en deposition på 500 kr. Kontakta någon i styrelsen för utlåning.

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN KUTAN

Föreningen omfattar 261 bostadsfastigheter varav de flesta är privatägda och ett fåtal ägs av Egnahemsbolaget och hyrs ut. Föreningen förvaltar gemensamma tillgångar som två tvättstugor, en kvartersstuga, central-TV-anläggning, yttre belysning, fastigheternas häng- och stuprännor, parkeringsplatser, gränder, lekplatser och sandlådor, vissa gångvägar samt grönytor och planteringar.

Föreningens medlemmar utser en styrelse som handlägger de löpande förvaltningsfrågorna. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsen väljs på årsstämma. 

Post till styrelsen (motioner, förslag etc.) kan lämnas till valfri medlem i styrelsen. Motioner måste vara inlämnade senast under februari månad (se rubriken Motioner).

SANDNING

Varje fastighetsägare är själv ansvarig för halkbekämpning utanför den egna fastigheten. Se även rubriken Snöskottning.

SKÖTSELAVTAL

Avtal om skötsel av samfällighetens gemensamma ytor och växtlighet har tecknats med RBAB. Städning och finputsning ingår inte i avtalet utan får skötas av fastighetsägarna i den omfattning man själva bedömer nödvändigt.

SNÖSKOTTNING

Samfälligheten tecknar avtal med någon entreprenör för vinterväghållning av de gemensamma ytorna, vägar, parkeringar och gränder. För närvarande har vi avtal med RBAB.

Varje fastighetsägare är ansvarig för att förebygga halkolyckor inom egen fastighet och i gränden i direkt anslutning till den egna fastigheten.

SOPHANTERING

Hushållssopor skall sorteras i grupperna:

Tidningar, papp och wellpapp, metall, plast, glas och batterier för återvinning som lämnas i återvinningsstationen i början av Tanneskärs- Kupeskärsgatorna. Se Återvinning nedan för mer information. 

Komposterbart hushållsavfall separeras från övriga hushållsopor men båda grupperna lämnas i för ändamålet avsedda så kallade moloker. Samfälligheten tillhandahåller speciella påsar för komposterbart avfall för att underlätta hanteringen. Tilldelningen är ca två påsar per vecka. Påsarna återfinns i tvättstugorna. 

STEGAR

Stegarna på gavlarna är inte godkända för yrkesfolk. Stegarna är snart 45 år och händer det en olycka vid klättring på stegarna är det den fastighetsägare vars fastighet som stegen sitter på som är ensam ansvarig för stegen. Stegen tillhör inte samfälligheten.

STUPRÖR

Dessa tillhör samfälligheten. Vid fel kontakta styrelsen.

TAK

Taken ingår ej i samfälligheten utan ägs och underhålls av respektive fastighetsägare.

TILLBYGGNADER

Varje fastighetsägare ansvarar själv för att erforderliga tillstånd införskaffas för ev. tillbyggnader. Tillbyggnad får ej inkopplas till värmesystemet. Om tillbyggnad innebär utökad boyta måste separat uppvärmning installeras, t ex elvärme.

TRÄD

Det är inte tillåtet att fälla träd som växer på samfällighetens mark utan medgivande från styrelsen.

TVÄTTMASKINER

Tvättmaskiner får bara kopplas direkt till kallvattnet. Inkoppling på blandare får aldrig göras. Se även rubrik Diskmaskiner.

TVÄTTSTUGOR

I området finns två tvättstugor med tre respektive två tvättmaskiner, tre torkrum, torktumlare och stenmangel. 

Regler för bokning och användning finns uppsatta i respektive tvättstuga. Felanmälan av maskiner görs enligt anslagen instruktion i tvättstugorna.

Fakturering för tvätt kommer specificerad på samfällighetsavin.

Tvättstugan på Kupeskärsgatan 47

1 grovtvätt. Start 16 kr

2 st normaltvättar. Start 15 kr inkl. tillhörande torkrum

1 liten torktumlare: 10 öre/min

Aktivering av torkskåp 10 kr/aktivering(bokning) Torkrum 3. 

Tvättstugan på Tanneskärsgatan 185

2 st normaltvättar. Start 15 kr inkl. tillhörande torkrum

1 stor torktumlare: 15 öre/min

Torktumlarna måste bokas för att kunna startats, Torkrummen kan användas en timme längre än tillhörande bokade tvättmaskin. 

VATTENLÄCKAGE

Varje fastighet har en avstängning för inkommande vatten. För tvåplanshusen finns den i krypgrunden under respektive lägenhet. I atriumhusen finns den i varmförrådet oftast direkt innanför ytterdörren dit.

ÅTERVINNING

En återvinningsstation för bl a glas finns där Tanneskärs- och Kupeskärs-gatorna börjar. Där finns också behållare för tidningar, papp och wellpapp, metall, plast och uttjänta batterier. Kartonger skall slås ihop innan man slänger dem i dessa behållare. Är det fullt i behållarna? Vänta med att återvinna ditt avfall tills det finns plats i behållarna, avfallet ska ej läggas på marken vid återvinningsstationen. Information om hur man begär extra tömning finns vid återvinningsstationen.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.